Sejm za abolicją dla cudzoziemców, którzy mieli do niej prawo w 2003 roku

Ci cudzoziemcy, którzy mieli prawo do abolicji na mocy ustawy z 2003 roku, ale z niej nie skorzystali, będą mogli z niej skorzystać teraz. Reguluje to poprawka Senatu do noweli ustawy o cudzoziemcach, którą w czwartek przyjął Sejm.

Abolicją mają zostać objęci ci cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Polski nieprzerwanie od 1 stycznia 1997 roku, złożą wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli, wskażą lokal mieszkalny i będą posiadać zezwolenie na pracę.
W 2003 roku – jak wynika z danych Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców złożono 3508 wniosków, a 2413 osób zalegalizowało swój pobyt w Polsce. Najwięcej wśród nich było Ormian (1052) i Wietnamczyków (1001 osób).
W ocenie Urzędu, zdecydowana większość, która mogła wystąpić o abolicję, wystąpiła w roku 2003. Według szacunków abolicja może teraz objąć kilkaset osób. Sejm przyjął w czwartek wszystkie poprawki Senatu; wiele z nich ma charakter redakcyjny, bądź ujednolicają stosowaną terminologię. Jedna z nich stanowi, że cudzoziemcowi odmawia się udzielenia kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony także w przypadku, gdy nie zaliczył roku studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na następny rok lub semestr
studiów.
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach przewiduje m.in. przeniesienie spraw związanych z repatriacją i obywatelstwem z Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców (URIC) do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zastąpienie funkcji prezesa URIC – Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców.
Proponowane w nowelizacji zmiany będą stanowiły pierwszy etap przebudowy polskiego systemu migracyjno – azylowego. Rozważana jest m.in. likwidacja Rady do Spraw Uchodźców. Zmiany w tym zakresie zostaną odłożone do upływu terminu obecnej kadencji Rady – tj. dnia 27 stycznia 2009 r.
Ustawa dostosowuje też polskie prawo, dotyczące cudzoziemców, do norm UE; chodzi m.in. o przekształcenie dotychczasowych wiz wjazdowych w wizy pobytowe krótkoterminowe (takie, jakie przewidują przepisy acquis Schengen).
(PAP)